Ecoloxistas presentan alegacións ao plan especial para as instalacións deportivas do Celta nos montes comunais de Mos

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Ecoloxistas en Acción presenta alegacións ao plan especial para as instalacións deportivas do Celta nos montes comunais de Mos, solicitando a denegación da súa aprobación definitiva por motivos xurídicos, ambientais e de interese público. Denuncia a intención de recalificar monte comunal co único obxectivo de favorecer a unha empresa privada e de implementar usos comerciais e terciarios nun solo rústico de especial protección, en contra da lei.

 

A organización ecoloxista sinala que o dimensionamiento plan especial de infraestruturas e dotacións para instalacións deportivas é moi superior ás necesidades reais da actuación que teoricamente se expón: uns campos de adestramento ao aire libre, e as instalacións complementarias imprescindibles para desenvolver a actividade deportiva. Nese sentido, destaca ademais a ausencia de demanda social de tales instalacións, que non estarán destinadas a uso ou servizo público ou do común dos cidadáns, senón a satisfacer os desexos dunha sociedade mercantil.

É notorio, segundo os ecoloxistas, o solapamento consciente por parte da entidade promotora de trámites e procedementos urbanísticos de diferente natureza, para unha sorte de estratexia de feitos consumados, na que se pretende transformar de maneira relevante e inadmisible un chan rústico de especial protección en chan totalmente urbanizado e con usos indiscutiblemente urbanos e alleos á contorna no que se pretenden implementar. O plan especial planteado non ten a finalidade de protexer ámbitos singulares, e de levar a cabo operacións de reforma interior. Tampouco ten como obxectivo, de acordo con Ecoloxistas en acción, coordinar a execución de dotacións urbanísticas, por moito que falazmente se empregue lateralmente este concepto no texto do plan especial. Estáse a confundir deliberadamente, denuncian, o concepto de “infraestrutura” co de “dotación”, e explican que o concepto “dotación” ten cun claro alcance, delimitado tanto na normativa estatal e autonómica como na Xurisprudencia. Unha boa mostra do anterior é que os cidadáns do termo municipal de Mos non poderán practicar deporte nesas infraestruturas, nin residir nas edificacións, etc. Son de uso totalmente exclusivo e privado dunha empresa e non hai, segundo expoñen os ecoloxistas, ningún tipo de dotación a coordinar conforme á normativa urbanística.

En definitiva, o alcance real das instalacións e dotacións que se pretenden implementar, e o resultado do “proxecto” que presentou o Real Club Celta, S.A.D. é incompatible coa natureza de chan rústico de especial protección dos terreos nos que se desenvolverá. De feito, a práctica totalidade dos usos expostos son netamente urbanos e non necesitan implantarse nese tipo de chans e terreos, nin son imprescindibles para que se desenvolva a actividade deportiva de “adestramento”. Ademais, sinala a organización que o Plan Especial que presentou a sociedade anónima promotora ten múltiples carencias, tanto desde un punto de vista formal como material, o que determina a imposibilidade de aprobalo nos termos nos que foi exposto.Non recolle materialmente as medidas necesarias para a adecuada integración das actuacións expostas no territorio.

Os ecoloxistas alegan que o proxecto do Celta non resolve os problemas que a actuación exposta xerará no viario e nas dotacións urbanísticas da contorna. Ademais, os parámetros edificatorios previstos no Plan Especial non teñen amparo na Lei do Solo de Galicia e non potencia en ningún caso o medio no que se integra o proxecto. Tamén, o Plan Especial ten efectos significativos no medio, ata o punto de acabar cos valores obxecto de protección tanto nos terreos nos que se desenvolverá como en toda a contorna e afectará a un chan de especial protección forestal, o plan especial debería ser obxecto de avaliación ambiental ordinaria.

Alén disto, os ecoloxistas subliñan que o Plan Especial modifica a regulación do plan xeral. Pero á marxe de lugares comúns e previsións xenéricas de carácter case ornamental, non se xustifica detalladamente o impacto do proxecto en relación cos terreos do ámbito ordenado e os da súa contorna inmediata. O Plan Especial, ademais, é manifestamente incoherente cos obxectivos xerais da actividade urbanística pública, co plan xeral de ordenación municipal –por iso, á marxe de modificalo materialmente, está a tramitarse de maneira paralela unha modificación do plan xeral desde un punto de vista formal para que teña cabida o proxecto. Tampouco é coherente, sinalan, co plan urbanístico dos municipios limítrofes. Os ecoloxistas remiten, de maneira particular, ás alegacións realizadas e que realice o Concello de Vigo neste punto, adicionando que cabe realizar a mesma apreciación no que se refire aos restantes informes sectoriais.

Hai relevantes problemas de mobilidade, fronte aos que o Plan Especial non expón ningunha solución real. Denuncian que solucións nin sequera dependerían do promotor, que se limitou a presentar unha proposta de actuacións inviable. Entre outros aspectos que deberían ser considerados e liquidados están os accesos ás instalacións que se pretenden implementar, así como a asunción dos custos vinculados aos mesmos; con carácter xeral, a saturación das principais vías de acceso ás “dotacións deportivas” (a VG-20 e a avenida Clara Campoamor, a AP-9 -Puxeiros e a A-55), e a inexistencia de transporte público relevante, e a necesaria implicación do  Concello de Vigo para liquidar esta problemática, fronte á que xa manifestou a súa oposición, á marxe de indicar a inviabilidade do proxecto desde o punto de vista da ordenación do territorio, a mobilidade e o urbanismo.

Tamén é relevante impacto paisaxístico das actuacións, contrario ás finalidades que a Lei do Solo de Galicia pretende garantir neste tipo de actuacións e ante esta tipoloxía de terreos. Non cabe dúbida, ademais, á vista dos documentos achegados polo promotor, da relevante incidencia visual do proxecto, potenciada por que se alteran por completo os usos do chan actuais, polo relevante volume das instalacións, a topografía irregular, etc. No Plan Especial, á marxe de mencións ornamentais, non se ofrece nin se expón solución algunha real á protección e ao estudo do patrimonio cultural existente na contorna, en especial no que se refire a xacementos romanos. Como é sabido, o promotor, dentro do marco do seu proxecto global e real (é público e notorio) non garantiu realmente en ningún caso nin a adecuada implementación de servizos vinculados ao ciclo integral da auga, nin tampouco os custos derivados daqueles, que repercutirán de maneira notable na Administracións implicadas.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete