O Concello de Tui convoca un Pleno Extraordinario

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

O único punto na orde do día é o asunto relativo ó cambio de localización do Mercado do Xoves

 

 

Considerando a solicitude de pleno extraordinario de concelleiros da Corporación municipal con R.E. nº 2020-E-RC-4064 do 01/07/2020, solicitude motivada na necesidade de tratar o asunto relativo a cambio de localización do Mercado dos Xoves por parte do Goberno Actual.

 

Superadas na CA de Galicia as fases previstas no denominado Plan para a Transición cara a unha nova normalidade (aprobado por acordo de Consello de Ministros do 28 de abril de 2020), e finalizada a última prórroga do estado de alarma. Considerando non obstante que iso non quere dicir que se superou a pandemia, e considerando imprescindible continuar adoptando unha serie de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación, que permitan seguir facendo fronte e controlando o virus mentres perdure a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez terminado o estado do alarma.

 

Considerando que a actual evolución favorable na contención da pandemia non exime aos poderes públicos o seu deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido no artigo 43.2 da Constitución Española para garantir o dereito á proteción da saúde que recoñece este artigo no seu primeiro apartado. Di RDL 21/2020.

 

Considerando que dada a situación sanitaria ocasionada polo COVID-19 a celebración do pleno debe realizarse de forma axustada aos requisitos necesarios para evitar calquera tipo de risco de contaxio da enfermidade, polo que, con carácter excepcional, a presente sesión plenaria se celebrará a porta pechada para o público, sen prexuízo de que a súa publicidade e debida transparencia quedará garantida coa retransmisión da sesión en directo a través da radio municipal e páxina web do concello e a súa posterior comunicación pública a través do Portal de Transparencia.

 

Se fai notar que se realizará unha distribución dos concelleiros permitindo a debida separación entre eles, que se porá a disposición dos mesmos para o seu uso de mascarillas e guantes, e que os concelleiros deberán ter en conta as recomendacións sanitarias a seguir establecidas na guía de “Buenas prácticas en los centros de trabajo por el COVID-19 (actualización 11/04/2020)” e protocolo de Medidas Preventivas Coronavirus Covid-19 remitido polo servizo de vixilancia da saúde deste concello.

 

De acordo co disposto no artigo 46.2 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local e o art. 80 do Real Decreto Lexislativo 2568/1986, de 23 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Funcionamento, Organización é Réxime xurídico das Entidades Locais, esta Alcaldía RESOLVE:

 

PRIMEIRO.- Convocar sesión extraordinaria do Pleno Corporativo a celebrar a porta pechada para o público o martes, día 21 de xullo, ás 09:00 horas, no Salón de Sesións da Casa do Concello e dous días despois á mesma hora en segunda convocatoria en caso de non existir o quórum esixido na primeira, a solicitude de concelleiros da Corporación segundo solicitude con R.E. nº 2020-E-RC-4064 do 01/07/2020, e de acordo co disposto no artigo 46.2 a) da Lei 7/1985, coa seguinte ORDE DO DÍA

 

Único.- Cambio de localización do Mercado dos Xoves por parte do Goberno actual.

 

SEGUNDO.- Notificar a presente Resolución aos concelleiros advertíndolles que, conforme ao disposto polo artigo 12.1 do citado RD 2568/1986, do 28 de novembro, deberán comunicar coa antelación necesaria calquera causa xustificada que implique a imposibilidade de asistir á citada sesión.

 

TERCEIRO.- Que pola Secretaría municipal se poña a disposición dos Concelleiros a documentación dos asuntos incluídos na orde do día, acompañando a convocatoria copia das actas das sesións anteriores que se sometan a votación, no seu caso.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete