A Biblioteca Pública Municipal de Tui reabriu con todos os servizos

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Establécense unha serie de medidas preventivas. Terá unha capacidade como máximo do 75%

 

 

A Biblioteca Municipal de Tui recuperou esta mañá o seu horario de apertura de mañá e tarde e o funcionamento de todos os servizos bibliotecarios.

Dende hoxe a Biblioteca tudense volve contar co servizo de préstamo e devolución de obras; consulta, lectura e estudo en sala; información bibliográfica e bibliotecaria; préstamo interbibliotecario e intrabibliotecario; colección en libre acceso; hemeroteca; actividades culturais presenciais e dixitais e información e referencia presenciais.

Establécense unha serie de medidas de prevención e funcionamento para un normal funcionamento do servizo e unha axeitada prevención sanitaria. Así as persoas usuarias e o persoal deben seguir as medidas necesarias para evitar a xeración de riscos de propagación da enfermidade covid-19, así como a propia exposición aos estes riscos:

A distancia interpersoal entre usuarios e entre estes e o persoal da biblioteca será de polo menos 1,5 metros. Poderá ser dun metro cando se conte con elementos de protección ou barreira

Será obrigatorio o uso de máscara agás cando se permaneza sentado nun posto de lectura

Durante a lectura da prensa manterase posta a máscara en todo momento, agás os supostos excepcionados. Os usuarios/as deberá desinfectar as mans antes e despois do seu uso ou manipulación.

O lavado ou desinfeccións de más debe realizarse no acceso á Biblioteca, amais de antes e despois de manipular cada material de préstamo.

No caso de usar a sala de lectura ou un posto de acceso a ordenadores, cada usuario realizará a limpeza e a desinfección do posto de lectura (cadeira e mesa) empregado tras o seu uso ou do ordenador e posto de consulta utilizado, solicitando os produtos requiridos ao persoal da Biblioteca.

A capacidade máxima da Biblioteca establécese nun 75%

Establécese un sentido único de circulación dos usuarios no edificio, estando debidamente sinalizado

O ascensor só será empregado por persoas con mobilidade reducida.

Recoméndase non usar os aseos

 

 

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete